Villkor

Alla offerter är tydligt angivna så att värde som kommer leveras, vad det kommer att kosta, hur och när det ska betalas inte ska kunna missförstås. För alla parters trygghet.

Arvodena och ersättning ska utgå enligt gällande avtal med Håkan Lindell eller NetSolution i Malmö AB.

Skulle det ändå uppstå missförstånd eller annat så löser vi det. Och det brukar inte vara några bekymmer.

Men för säkerhets skull nämner vi vad som kommer att hända i allra värsta fall nedan men först några ord om Håkan Lindells eller NetSolution i Malmö ABs ansvar:

Håkan Lindells eller NetSolution i Malmö AB:s ansvar är i alla händelser begränsat till beloppet för erhållna avgifter för utfört arbete eller utförda tjänster och som är
påstås ligga till grund för ansvar.

Alla tvister som kan uppstå ur eller i samband med arbete eller tjänster utförda av Håkan Lindell eller annan medarbetare till NetSolution i Malmö AB i någon egenskap ska avgöras genom skiljedom i Malmö, Sverige, enligt sk förenklat skiljedomsförfarande för Handelskammarens Skiljedomsinstitut, som var i kraft vid tidpunkten för begäran om skiljeförfarande. Svensk lag ska tillämpas i sak.